Vận chuyển – Thanh Toán


Quy trình vận chuyển thanh toán được thực hiện theo các bước sau đây